Földtudomány BSc, Földrajz BSc és Környezettan BSc

Az átalakuló felsőoktatás keretében 2006 szeptemberétől új képzési szerkezetben lehet képesítéseket szerezni a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán.

Az eddigi 5 éves (10 félév) egyetemi képzés egy 3 éves (6 félév) BSc alapképzésre és egy 2 éves (4 félév) MSc mesterképzésre változik. Ezt követően 3 év (6 félév) alatt lehet majd PhD (doktori) fokozatot szerezni.

A Földtudományi Intézet gondozásában Földrajz alapképzés (BSc) és Földtudományi alapképzés (BSc) képzés indul 3 éves (6 félév) időtartamban. Az oklevél megszerzésének feltétele 180 kreditpont teljesítése. Ez az szakiránytól függően 1800-2200 tanórát (kontakórát) jelent.

A Meteorológiai Tanszék részt vesz ezen túl a Környezettan alapképzés (Bsc)-ben résztvevő hallgatók alapozó képzésében, illetve a monitorozó szakirány szakmai képzésében.

 

Földtudományi Bsc
Földtudomány alapképzési szak

Szakfelelős: Dr. Rózsa Péter


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles földtudományi kutató (szakiránnyal)

Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése:

  1. Geológus
  2. Meteorológus
  3. Geográfus

Földtudomány alatt értjük mindazokat a rokon tudományterületeket (geológia, geofizika, meteorológia), amelyek a Föld bolygó, mint sajátos és egyedi adottságokkal rendelkező anyagevolúciós rendszer összetételét, 5 milliárd éves fejlődéstörténetét, anyag és energiaátalakulási és áramlási folyamatait, hasznosítható nyersanyagait, védendő értékeit és az emberiségre veszélyes jelenségeit kutatják.

E feladathoz felhasználják a fizika, kémia, a biológia és a matematika, valamint a földrajz módszereit és eredményeit. Általuk válnak érthetővé a hosszú és rövid távú globális és regionális földi természeti jelenségek, változások.

Számos alkalmazott területük (pl.: nyersanyagkutatás, föld- és vízbázisvédelem, vulkanológia, földrengéstan, katasztrófavédelem, időjárás-előrejelzés, alternatív -, megújuló energiák) alapvetően meghatározza mindennapi életünk minőségét, a technikai civilizációnkat és a természeti környezethez fűződő viszonyunkat.

Hallgatóink sorába elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat várjuk, akik egységben szeretnék látni, modellezni, hasznosítani és óvni összetettségében csodálatos természeti környezetünket.

 

 

Földtudományi Bsc

Geológus szakirány

Mit kínálunk?

A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, a korszerű anyagvizsgálatok bemutatása, elemzésük, kiértékelésük megismerése.

Milyen főbb témaköröket érint a képzés?

Ásvány - kőzettan, őslénytan, környezet- és alkalmazott földtan, műszeres elemzés, kőzetmikroszkópia, tájvédelem

Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?

Környezetvédelmi szolgáltató cégeknél, környezeti alapállapot felmérésekben, környezeti szennyezést lehatároló munkákban, környezeti hatástanulmányok készítésében, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél.

Meteorológiai szakirány

Mit kínálunk?

Megismerheted a Földet övező gázburokban zajló folyamatok, légköri jelenségek fizikai okait és leírásuk módszerét. Tapasztalatot szerezhetsz nagy mennyiségű információ szakszerű elemzésében, feldolgozásában.

Alapvető klimatológiai – meteorológiai ismeretekkel felvértezve akár meteorológus is lehetsz később.

Milyen főbb témaköröket érint a képzés?

Általános meteorológia, a Föld éghajlata, meteorológiai műszerek, légköri folyamatok dinamikája, szinoptikus meteorológia, környezeti klimatológia repülésmeteorológia. terepi térinformatika. Terepi mérések során gyakorlatot szerezhetsz a meteorológiai észlelés terén.

Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?

Javasoljuk, hogy tanulj tovább valamilyen MSc szakon! Az így megszerzett tudással kutatóintézményeknél, állami szektorban, non-profit szervezeteknél, illetőleg kis- és középvállalkozásoknál találhatsz majd munkát.

Geográfus szakirány

Mit kínálunk?

A földtani közeg és a benne zajló folyamatok alapvető jellemzése, megismerése, a földtudományi információk és adatok elemzése, modellezése, az eredmények értékelése, megjelenítése.

Milyen főbb témaköröket érint a képzés?

Regionális természet- és környezetvédelem, talaj- és tájvédelem, tájökológia, térképészet és távérzékelés, térinformatika, környezetvédelem, környezetgazdálkodás

Hol hasznosíthatod a nálunk megszerzett tudást?

Államigazgatási szervek környezet- és tájvédelmi feladatait ellátó részlegeinél, természet- és környezetvédelmi szervezeteknél, környezetvédelmi szolgáltató cégeknél, környezeti alapállapot felmérésekben, környezet- és természetvédelmi egyesületeknél.

 

A Földtudományi Bsc szakot indító tanszékek tevékenységeiről honlapjainkon kaphatsz információkat:

http://meteor.geo.unideb.hu

http://zafir.min.klte.hu

 

A Debreceni Egyetemről, illetve a Természettudományi karról a

 

http://www.unideb.hu és http://ttk.unideb.hu

honlapon találhatsz részletes információkat!

 

Földrajz Bsc
Földrajz alapképzési szak

Szakfelelős: Dr. Csorba Péter

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles geográfus (szakiránnyal)

Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése:

  1. Környezetföldrajz
  2. Térségfejlesztés
  3. Geoinformatika
  4. Idegenforgalom
  5. *Földrajz tanári szakirány

*Tanári képesítéseket kötelezően szakpárban ezt követően is csak 5 év alatt lehet szerezni. Fontos a képzés szempontjából melyik szakpár szerepel első helyen (A szak: földrajz - .................), illetve második helyen (B szak: .......................-földrajz), mivel más tantervi követelményeket kell teljesíteni.

Bővebb információk: http://geo.science.unideb.hu/ címen találhatók.

 

 

 

Környzettan Bsc
Környezettan alapképzési szak

Szakfelelős: Dr. Lakatos Gyula

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató

A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szakirányok megnevezése és felelősei:

Alkalmazott környezetkutató – környezet analitikus szakirány
Szakirány felelős: Dr. Posta József egyetemi tanár

Alkalmazott környezetkutató – környezet monitorozó szakirány
Szakirány felelős: Dr. habil. Lakatos Gyula egyetemi docens

Környezettan tanár szakirány (A szak és B szak)
Szakirány felelős: Dr. habil. Mészáros Ilona egyetemi docens

A szak oktatási felelőse: Dr. K. Kiss Magdolna egyetemi adjunktus

 

A képzési idő: 6 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2015-09-15